Klausimynai suinteresuotosios šalys ir naudos gavėjų

Europos komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projektas “SGSCC” siekia sukurti mokomuosius žaidimus, kurie pagerintų paauglių/jaunų suaugusiųjų su nedideliais mokymosi sutrikimais įsidarbinimo galimybes.
Siekdami šių tikslų, norėtume sužinoti suinteresuotų įstaigų ir naudos gavėjų vertinimus. Šie vertinimai sudarys pagrindą tolimesniam projekto darbui.

Prašome susipažinti – žemiau pateikiamomis dvi (lengvai pasiekiamos) anketos:

Kaip mes suprantame „socialines kompetencijas“?

Arendtas (Arendt, 1958) socialines kompetencijas apibrėžia kaip gebėjimus leidžiančius “gyventi pasaulyje kartu su kitais“. Europos komisijos perspektyvoje (2007, 9) socialinės kompetencijos nusakomos kaip asmeninės, tarpasmeninės ir tarpkultūrinės kompetencijos, apimančios visas elgsenos formas, kurių pagalba asmenys efektyviai ir konstruktyviai dalyvauja socialiniame bei darbiniame gyvenime, ypač visuomenėje, kurios įvairovė didėja, kai reikia spręsti konfliktu.
Šios kompetencijos apima gebėjimus bendrauti konstruktyviai skirtingose aplinkose, būti tolerantišku, išreikšti ir suprasti skirtingu požiūrius, gebėjimą derėtis sukuriant pasitikėjimo ir apatijos atmosferą.

Kodėl tai svarbu paaugliams arba suaugusiesiems, kurie patiria nedidelius mokymosi sunkumus?

Tyrimai (Guralnick, 2004) rodo, kad paaugliai arba suaugusieji su nedideliais mokymosi sunkumais turi daug didesnę tikimybę patirti problemas susijusias su emocijų suvokimu, empatija, perspektyvos įsivaizdavimu, draugystės, bendravimo įgūdžiais, pykčio valdymu, sprendžiant tarpasmenines problemas bei situacijas, siekiant būti sėkmingu mokykloje arba darbe. Kadangi socialiniai įgūdžiai (dar vadinami „minkštaisiais įgūdžiais“) vertinami kaip ypatingai svarbūs ieškant darbo arba siekiant išlaikyti esamą darbą, labai svarbu gerinti šiuos suaugusiųjų, ypač priklausančių socialiai pažeidžiamoms grupėms, gebėjimus.

Literatūra

Arendt. H. (1958): The Human Condition. Chicago: University of Chicago. Cited through Schoon. I. (2009). Measuring social competencies.German Council for Social and Economic Data.

European Commission (2007). Key Competences for Lifelong Learning. European Reference Framework. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Commission. Retrieved under http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf

Guralnick, M. (2004). Strengthening Social and Emotional Competence in Young Children – The Foundation for Early School Readiness and Sucess. Incredible Years Classroom Social Skills and Problem Solving Curriculum. Infants and Young Children, 17.2., 96-113