Натиснете тук към въпросник за учители, възпитатели, обучители и други професионалисти и заинтересовани лица в областта на обучението на лица със СОП

Уважаеми господине/госпожо, Нашият международен екип по Европейският проект "SGSCC - Електронни обучителни игри за развиване на социални и творчески компетенции“ планира да разработи обучителни електронни игри за хора с увреждания (16+) със специални образователни потребности за да увеличи тяхната пригодност за работа.
Вашата оценка като професионалисти е много важна за нас и ще послужи като основа за по-нататъшното развитие на проекта. Учтиво Ви молим да отделите време и да попълните внимателно този въпросник. Попълването на въпросника ще Ви отнеме около 10 минути.

* indicates required field


A: Социо-демографски данни

B: Въпроси свързани с електронни обучителни игри

C: Въпроси свързани със социалните компетенции и сериозните обучителни игри
12. Моля оценете – от Ваша гледна точка, до колко лесно/трудно описаните по долу социални компетенции (Blades et al. 2012) могат да бъдат развити чрез сериозни обучителни игри?


SWOT анализ
В следващия раздел ние сме заинтересовани относно Вашата оценката на възможни силни и слаби страни, възможности и заплахи, които могат да бъдат свързани с използването на обучителни компютърни игри за развитието на социалните компетенции:
Моля, имайте предвид следните силни страни на обучителните игри относно развитието на социалните и творческите компетенции за лица с увреждания. Моля, споделете до колко сте съгласен/а или несъгласен/а с посочените твърдения съотносими към потребностите на лицата с увреждания:

14. Моля, имайте предвид следните възможни предизвикателства свързани с употребата от лица с увреждания на електронни обучителни игри и посочете степента на Вашето съгласие/несъгласие с посочените твърдения:
Моля, посочете максимум 5 аспекта
Моля, посочете максимум 5 аспекта.


D: Ситуации и сценарии
Използването на сериозните електронни обучителни игри с цел подобряване на възможностите за трудова заетост на лица със специални образователни потребности изисква адекватни симулационни ситуации и сценарии.
Моля, посочете максимум 5 отговора.


E: Необходими компютърни умения19. До колко смятате за важни/маловажни следните фактори за обучители и фасилитатори при използването на електронни обучителни игри в техните обучения и методики при работа с лица със специални образователни потребности?
Ако имате въпроси, моля, пишете ни на interprojectsbg@gmail.com.