Въпросници за крайни потребители и заинтересовани лица/професионалисти

Европейският проект “SGSCC – Електронни обучителни игри за развиване на социални и творчески компетенции“, финансиран по програма „Учене през целия живот“, планира да разработи обучителни електронни игри за хора с увреждания със специални образователни потребности за да увеличи тяхната пригодност за работа. В тази връзка ние бихме искали да получим Вашата оценка като крайни ползватели, заинтересовани лица и професионалисти, която ще послужи за основа на по-нататъшния развоен процес.

На Вашето внимание предоставяме 2 достъпни въпросника:

Какво разбираме ние под социални компетенции?

Arendt (1958г.) определя социалните компетенции като социалните умения и способности, които дават възможност на индивидите “да живеят заедно в света”. За Европейската комисия (2007, 9) социалните компетенции включват лични, междуличностни и междукултурни умения и обхващат всички форми на поведение, които позволяват на хората да участват по ефективен и конструктивен начин в социалния и професионалния живот, и по-специално в все по-многообразни общества, както и да способстват за разрешаваенто на конфликти, където е необходимо. Това включва способността да се общува конструктивно в различни среди, да се покаже толерантност, да се изразяват и да се разбират различни гледни точки, да се преговаря с възможност за създаване на доверие, и да се усеща съпричастност.

Защо проекта е важен за лица със специални образователни потребности?

Лицата със специални образователни потребности (СОП) се смята, че с по-голяма вероятност могат да срещнат проблеми, свързани с емоционалната грамотност, емпатия, мислене в перспектива, създаване на приятелства, комуникационни умения, управление на гняв, междуличностно решаване на проблеми, както и да срещат проблеми в успешното развитие в обучението или на работа. (Guralnick, 2004г.). Социалните умения (или наричани още меки умения) се оценяват с решаващо значение в процеса на намиране и/или задържане на работа, затова е важно да се подобрят тези умения, особено за цитираните уязвими групи.

Библиографска справка

Arendt. H. (1958): The Human Condition. Chicago: University of Chicago. Cited through Schoon. I. (2009). Measuring social competencies.German Council for Social and Economic Data.

European Commission (2007). Key Competences for Lifelong Learning. European Reference Framework. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Commission. Retrieved under http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf

Guralnick, M. (2004). Strengthening Social and Emotional Competence in Young Children – The Foundation for Early School Readiness and Sucess. Incredible Years Classroom Social Skills and Problem Solving Curriculum. Infants and Young Children, 17.2., 96-113